Finalitats Serveis

Determinació dels valors a assegurar:  • Valor a Nou
  • Valor Depreciat

Els capitals a assegurar acostumen a diferir d'aquells que es determinen de forma intuïtiva o simplement per la informació que ens subministra la comptabilitat.

Abans de contractar l'assegurança és convenient valorar edificacions, maquinària i altres actius de l'empresa d'una manera adequada per evitar-se les següents situacions no desitjades:

Supraassegurança: Capitals superiors al Valor assegurat. L'assegurat està pagant més prima de la que realment hauria de pagar.

Infraassegurança: Capitals per sota del Valor realment assegurat. Aplicació de la Regla Proporcional en el moment del sinistre, és a dir, disminució de la indemnització a percebre.